วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเพิ่มรูปภาพในบทความ
........... การเพิ่มรูปภาพในบทความ

การเรียนเว็บบล็อก

........เว็บบล็กเป็นเว็บไซต์พันธ์ใหม่ที่กำลังให้ความสามารถพิเศษ
.........1. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกตัอ
.........2. จำแนกประเภทของการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง
.........3. วางแผนในการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.........4. ออกแบบองค์ประกอบสำคัญในการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับกาละและเทศะ
........5. บอกเทคนิคการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ
........6. อธิบายถึงศักยภาพของสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาในนิทรรศการได้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 ประเภท
........7. เขียนโครงการในการจัดแสดงและนิทรรศการได้ถูกต้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน
........8. ตัดสินและประเมินผลการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง

ภาพทิวเขา

ภาพทิวเขา

รูปต้นไม้เมืองหนาว

รูปต้นไม้เมืองหนาว

รูปดอกบัว

รูปดอกบัว